5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 2. Ünite Kültür ve Miras Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 58, 59, 60, 61, 62 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları
5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. ( D ) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
2. ( Y ) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.
3. ( D ) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. ( D ) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.
5. ( Y ) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur.
6. ( D ) Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde
yaşamasını sağlamaktadır.
7.Y ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
8.D ) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime
girmeye başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Frigler
Asurlar
Şamran
tarihî nesne

tarihî mekân
farklılık
horon
kültürel etkileşim

Cevap:

1. Günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini tarihte…..Frigler. …kullandılar.
2. Urartular tarımı geliştirmek amacıyla…..Şamran….…….adı verilen su kanallarını yapmışlardır.
3. Tarihteki ilk kütüphaneyi………Asurlar..………kurmuştur.
4. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunduğu yapılara ve alanlara …..tarihi mekân   denir.
5…………………Tarihi nesne…………………taşınabilir oldukları için genel olarak müzelerde koruma altına alınırlar.
6. Karadeniz yöresine ait halk oyunumuz…..…..horon………………….
7. Ülkemiz genelinde kültürel özellikler bakımından benzerlikler olduğu kadar …farklılık…. da vardır.
8. Televizyon, Genel Ağ ve akıllı telefonlar gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, kültürel etkileşimi hızlandırmaktadır.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı
Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.
Cevap:

 

1. Fibula adı verilen çengelli iğneyi yapmışlardır. (ç-Frigler)
2. Tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır. (e- Hititler )
3. Parayı icat ederek değiş tokuş usulüne son vermişlerdir. (a – Lidyalılar )
4. Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustadırlar. (g – Urartular )
5. Fenike alfabesinin batıya taşınmasını sağlayarak miladi takvimin oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır. (f – İyonlar)
6. Astronomi alanında çalışmalar yapmış ayrıca üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu hesaplamışlardır. (b – Sümerler )
7. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapmışlardır. (c – Babiller)
8. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır. ( d – Asurlar )

Aşağıda verilenleri “doğal varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî eser” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.

1. Pamukkale Travertenleri – Doğal varlık
2. Safranbolu Evleri- Tarihi mekan
3. Galata Kulesi – Tarihi eser
4. Mermer lahit-tarihi nesne
5. Uludağ – Doğal varlık
6. Kadeş Antlaşması tablet metni – Tarihi nesne
7. Malabadi Köprüsü – Tarihi eser
8. Çatalhöyük Antik Kent- Tarihi mekan
9. Karaz çanak çömleği Tarihi nesne
10. Cumalıkızık Evleri – Tarihi mekan
11. Van Kalesi – Tarihi eser

12. Ulu Camii- tarihi eser

13. Muradiye Şelalesi- doğal varlık
14. Damlataş Mağarası- doğal varlık
15. Fatih Sultan Mehmet’in tuğrasıtarihi nesne
16. Çifte Minareli Medresetarihi eser.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel öğelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

El sanatlarımız
Bayramlarımız
Yemeklerimiz
Geleneklerimiz
Halk oyunlarımız
Düğünlerimiz

Yemeklerimiz => Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Cağ kebabı, hamsili pilav, mantı, baklava bunlardan birkaçıdır.

Halk oyunlarımız => Kendine özgü hareketleri olan ve genellikle müzik eşliğinde oynanan oyundur. Ülkemizin farklı yerlerinde horon, zeybek ve halay gibi türleri vardır.

El sanatlarımız => İnsanların duygularını yansıttığı ve becerilerini sergilediği kültürel özelliktir.

Bayramlarımız => Dinî, millî ve mevsimlik olmak üzere üçe ayrılır. Bizleri bir araya getiren önemli bir kültürel ögedir.

Düğünlerimiz => Evlenme veya sünnet amacıyla yapılan törendir.

Geleneklerimiz => Bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzıdır.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

Cevap: C

2. Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?
A) Cağ kebabı
B) Hamsili pilav
C) Kayseri mantısı
D) Pizza

Cevap: D

3. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî eser değildir?
A) Akdamar Kilisesi
B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi
D) Ulu Camii

Cevap: C

4. • Polis adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.
• Demokratik bir yönetim anlayışı benimsediler.
• Bilim ve sanatta, aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan ileri gitmişlerdir.

Verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

A) Hititler

B) İyonlar

C) Lidyalılar

D) Sümerler

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurların zaman içinde değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Sanayileşmenin hızlanması
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Şehirlerin büyümesi ile göçlerin artması
D) Teknolojinin gelişmesi

Cevap: B

6. Ülkemiz doğal ve tarihî varlıklar bakımından oldukça zengindir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
B) Sanayinin gelişmesi
C) Tarımın öneminin artması
D) Ülkemizin döviz gelirinin azalması

Cevap: D

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

7. Urartuların Şamran adı verilen sulama kanallarını yapması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Tarım
D) Ticaret

Cevap: C

8. • Ege yöresine ait bir halk oyunudur.
• Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler.
• Tek kişi tarafından oynanabildiği gibi birkaç kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu hâlde de oynanabilir.

Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bar
B) Halay
C) Horon
D) Zeybek

Cevap: D

9. Geçmiş dönemlerden günümüze, gündelik hayatımızdaki kültürel değerlerimizden bazıları sürekliliğini devam ettirebilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak görülen kültürel değerlerimizden biridir?
A) Türk kahvesi içilmesi
B) Evlerin kerpiçten yapılması
C) Orta oyunu oynanması
D) Gelinin at ile evinden alınması

Cevap: A

10. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?
A) Peri Bacaları
B) Uludağ
C) Uzungöl
D) Van Kalesi

Cevap: D

F- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
Cevap:

Sümerler yazının icadını ve tekerleğin icadını bulmuşlardır. Ayrıca daire çevresini 360 cm olarak hesaplamışlardır.

2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?
Cevap:

Anadolu uygarlıkları şu şekildedir:

 • Hititler,
 • Frigler,
 • Lidyalılar,
 • İyonlar,
 • Urartular.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir?
Cevap:

Benzer ve farklı özellikleri vardır. Dağları, ovaları, denizleri benzerken, tarihi mekanları, yemekleri, halk oyunları ve yemekleri farklıdır.

4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nelerdir?
Cevap:

Kültürel unsurlar şu şekildedir:

 • Din,
 • Dil,
 • Tarih,
 • Gelenekler,
 • Görenekler.
5. Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının sebepleri nelerdir?
Cevap:

Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının nedenleri şu şekildedir:

 • Sanayileşme,
 • Göç,
 • Ekonomik nedenler,
 • Kitle iletişim araçları.
6. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?
Cevap:

Tarihi olan nesneler müzelerde koruma altına alınmıştır. Çünkü bu nesneler  taşınabilir özelliğe sahiptir.

7. İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine hangi katkıları yapmasını sağlamıştır?
Cevap:

Onların bu ortamının olması özgür düşünce, bilim ve teknolojinin gelişmesi, demokrasinin artması yönünde katkı sağlamıştır.

8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü nedir?
Cevap:

Kültürel ögeler insanlarım bir arada yaşamasını sağlayan en büyük unsurlardandır. Bu sebeple insanlar birlikte yaşarlar. Sevinçte, hüzünde, acıda ve tatlıda bu değerler bizleri birbirimize bağlamaktadır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir