6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Destan ve Yazıtlarda Türkler Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Destan ve Yazıtlarda Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı
Aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak Asya fiziki haritası üzerinde Orta Asya sınırlarım çiziniz.
Cevap:

Haritalardan faydalanarak defterinize Orta Asya sınırlarını çizmeniz gerekmektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Türklerin sosyal hayatlarında kullandıkları çadır ve eşyaları inceleyerek görsellerin altındaki soruları cevaplayınız.

Çadırın konargöçer hayata sağladığı kolaylıklar neler olabilir? Yazınız.
Cevap:

Çadır, ekonomik anlamda olumlu fakat  bir yandan da olumsuzdur. Konar göçer olan milletler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvanın etinden, sütünden, derisinden eşyalar giysiler yapıp satmışlardır. Bu durum ekonomiyi olumlu yönde etkiler ama sürüde salgın hastalık olduğu zaman olumsuz etkiler. Sanat yönünden de olumsuz bir şekilde etkiler. Çünkü bu şekilde kalıcı bir eser bırakmamışlardı.

Türklerin görsellerdeki eşyaları yapabilmeleri için hangi ekonomik faaliyetlerde gelişmiş olmaları gerekir? Yazınız.
Cevap:

Türklerin görselde belirtilen eşyaları yapabilmeleri için hemen ve madencilik faaliyetinde gelişmiş olmaları gerekir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı
Kurganda çıkan buluntular eski Türklerin sanatı hakkında hangi ipuçlarını veriyor? Tartışınız.
Cevap:

Bu buluntular türklerin hangi tür sanatları, el işlerini ve sanat malzemesi olarak hangi tür eşyaları kullandıklarını ipucunu vermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı
Türklerin komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Bu durum Türklerin, Medeniyetleşmeye açık olduklarını ve her türlü yeniliği gelişmeyi, takip ederek kendilerini modern bir görünüme kavuşturacak adımları atabilme cesaretlerinin olduğunu göstermektedir.

Okuduğunuz Altın Elbiseli Adam ve Hun Kadın Savaşçılar ile ilgili haberleri dikkate alarak Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının sanatı ve ahiret inancı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.
Cevap:

Türkler ölümden sonra da hayat olduğu inancına bağlıdırlar. Bundan dolayı ölüleri kendilerine ait olan eşyalarla beraber gömmüşlerdir. Bu sebeple  mezarlardan ölülere ait ev eşyaları çıkmaktadır. Hatta atıyla bile gömülen  kişiler olmuştur. Altın Elbiseli Adam’da ise Türklerin hangi tür malzeme ile ne tür sanatlarda  geliştiklerini bizlere göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı
Metne göre Tötü Kanalı’nın açılması Kök Türklerin hangi alanda geliştiklerini göstermektedir? Söyleyiniz.
Cevap:

Arkeolojik kazılarda, Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış bazı sulama kanallarına rastlanmıştır. Tötü ırmağından açılan kanal, Altay’larda tarımın yapıldığının bir  işaretidir. Kök Türkler zamanında kullanıldığı anlaşılan Tötü kanalının boyu yaklaşık 10 km’ye yakındı. O kadar yüksek teknik bilgiye dayanmaktaydı ki, Ruslar 1935 yılında bu kanalı aynen kullanmaya devam etmişlerdir. Köktürklerin Tötü ırmağından 10 km su kanalı açmaları, Türklerin coğrafyada ve mühendislikte geliştiklerinin bir  işaretidir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı
Ergenekon destanındaki bilgilere göre Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.
Cevap:

Ağdan çıkmak için toplanıp karar aldılar kısmından anlışılıyor ki, Köktürklerde önemli kararlar için kurultay toplanarak çeşitli  kararlar alınırdı. Halk bir kağan etrafında toplanıp, yok olduğu zannedildiği bir anda tekrar daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkabilmekteydi. Ergenekon destanına göre, Türkler bu bölgede hayvancılıkla uğraşmışlardır. Deve, at, öküz ve koyun gibi bazı hayvanlara bakmışlardır. Destandan anladığımız bir noktada, Türklerin yarı göçer konar oldukları ve çadırlarda yaşayıp, koyunculuk yaptıklarıdır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
1) Kök Türk Yazıtlarında Türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır? Yazınız.
Cevap:

Orhun Abideleri’nin çoğu bölümünde, devlet adamlarına ve millete bir sesleniş ve hitap söz konusudur. Bu hitaplar, zaman zaman, edebi denilecek güzellikte, süslü bir nutuğa dönüşürken, kimi bölümlerde ise daha sade ve ağdalı olarak verilmektedir. Bu seslenmelerde, devlet adamları ile millete bazı tavsiyelerde ve uyarılarda bulunulur. Bu uyarılar bazı yerlerde sertleşmektedir

2) Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız.
Cevap:

Bilge Kağan, altıncı yüzyılın başlarında, yedinci yüz yılın ortalarında, Mancur’ ya dan İran’a kadar uzanan geniş bir bölgede, Asya’nın hakimi olmuş, Orhun Abideleri denilen “Ebedi taşa” yazdırdığı ”Türk Milletinin, Türk devletinin adı, sanı yok olmasın” diye öğütlerde bulunmuştur. Bilge Kağan Anıtı’nda Türk Milletinin, Çin’e karşı dikkatli davranmaları konusunda bazı uyarılar yer almaktadır. Yine birlik ve beraberliğin, toplumsal bilincin ve vatan sevgisinin önemleri de burada vurgulanmıştır.

3) Kök Türk Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.
Cevap:

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi Şu Şekildedir:

 • Türk tarihi hakkında bilgi aktaran bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliği taşımaktalar.
 • Yazıtlarda, Türk adı ilk defa bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
 • Bu yazıtlar Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
 • Türk yazısının en eski olan alfabesiyle yazılmıştır.
 • Orta Asya kültürünün en açık şekilde ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
 • Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına olanak veren, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
 • Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname özelliği taşımaktadır.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı
1) Uygurların oluşturduğu kültürün öne çıkan özellikleri nelerdir? Yazınız.
Cevap:
 1.  Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
 2. Şehirleri kurmuşlardır.
 3. Tarım ve ticaret ile uğraşmışlardır.
 4. Din değiştirip Budizm ve Maniheizm dinlerini benimsediler. (Bu durum savaşçı özelliklerini yitirmelerinde etkilidir. Bu dinde et yemek yasaktır)
 5. Mimari gelişmiştir. Çeşitli tapınaklar yaptılar.
 6. Matbaayı kullanan ilk Türk topluluğudur.
 7. Kağıt yapmayı öğrenmişlerdir.
2) Kâğıt, mürekkep ve matbaa kullanan Uygurlar hangi alanlarda gelişme sağlamıştır? Yazınız.
Cevap:

Uygurlar, özellikle yazılı kültür ve edebiyat alanında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Ayrıca onlar tarih kaydediciliğinde de ilerlemiştir.

3) Uygurların taş yerine kâğıt kullanmasının Türk kültür tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.
Cevap:

Uygurlar bu şekilde birçok verinin, kültürel gelişmenin kayıt altına alınmasını kolaylaştırmıştır. Bunun yanı sıra kültürel ve eğitim anlamında da diğer topluluklardan daha fazla gelişim göstermişlerdir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı
Destana göre Uygurlar niçin göç etmek zorunda kalmışlardır? Taraşınız.
Cevap:

Uygurların Göç Etmesinin İktisadî ve Sosyal Sebepleri:

Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türkler, kuraklık, salgın gibi doğa olaylarının etkisiyle göç etmek zorunda kalmışlardır. Otlakların yetersiz kalması ya da nüfusun artması, Türkleri, iklimi ve coğrafyası müsait yeni bölgelere yönlendirmiştir. M.S. IV. yüzyıldaki Hun göçlerinde, Orta Asya’da hüküm süren kuraklığın etkiliydi. Toprağın çoğalan nüfusu besleyemez hâle gelmesi ya da hayvanlar için yeterli otlakların kalmamasından dolayı göç etmişlerdir.

Uygurların yaşam tarzını Hun ve Kök Türklerin yaşam tarzları ile karşılaşırınız. Benzerlikleri ve farklılıkları yazınız.
Cevap:

Uygurlar diğer Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik yaşama geçmişlerdir. Yerleşik yaşama geçtiklerinden dolayı tarımla uğraşmışlardır. Diğer Türk devletleri gibi onlar da Gök Tanrı dinini değil Çinlilerin inandığı Mani dinini kabul etmişlerdir. Ayrıca Uygurların yerleşik yaşama geçmiş olmaları, tarım ve ticaret ile uğraşmaları, bu sayede birçok farklı kültür ile etkileşim içerisine girmeleri onların dil, bilim ve sanat alanlarında gelişmesinde etkili olmuştur. Hunlar ve Kök Türkler ise göçebe bir yaşam sürmüş ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Bundan dolayı Uygurların yaşam tarzları kendilerinden önce aynı bölgede yaşamış olan Hunlar ve Kök Türklere göre farklılık göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

1. Önemli konularda kararlar alınan, kağanın, hatunun ve önemli devlet adamlarının katıldığı meclis (Kurultay)
2. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti  (Uygurlar)
3. İlk Türk devletlerinin yönetiminde etkili olan yazısız hukuk kuralları  ( Töre )
4. Eski Türklerde ölülerin gömüldüğü mezarlar (Kurgan)
5. İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin ünvanı (Hatun)
6. Orta Asya Türklerinde ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen taştan heykeller(Balbal)
7. Uygurlara ait destan (Göç)
8. Çinlilerin Asya Hunlarının akınlarını durdurabilmek amacıyla yaptığı yapı (Çin Seddi)
9. Türklerin ilk ana yurdu (Orta Asya)
10. Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleri (Orhun Abideleri)
11. Asya Hun Devleti’ne ait olan ve Mete Han’ın hayatını anlatan destanın adı (Oğuz Kağan)
12. Tarihte bilinen ilk Türk devleti  (Hun)
13. Eski Türklerde boylar birliğinin oluşturduğu yapı (İl)
14. Kök Türklerin ilk dönemlerini anlatan destanın adı  (Ergenekon)
15. Türklerin savaşlarda hızlı hareket etmelerini sağlayan unsur (At)
16. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet (Göktürk)
17. İlk Türk devletlerinde tanrının hükümdar olacak kişiye verdiğine inanılan yetki (Kut)
18. İslamiyet’ten önceki ilk Türk devletlerinde devleti yönetenlere verilen isimlerden biri (Kağan)
19. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yer (Toy)

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir