6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Etkinlik Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı
Dinî inançlarınızın günlük yaşantınıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.
Cevap:

Dini inançlarımız günlük yaşantımızı ve sosyal hayatımızı doğrudan etkiler. Çünkü her insan inancı doğrultusunda yaşamına devam etmek ister. İnanmak bir kişinin yaşamını kökten değiştirmektedir. Müslüman toplumlarda İslam’ın yaşanmasında çeşitli ibadetler olduğu için sosyal, kültürel ve sanat alanlarında dini inançlar kendini gösterir. Müslüman toplumların şehirlerinde camiler, mescitler olur, insanlar dini yaşadıklarını kıyafetlerinden belli ederler, ibadetlerini yerine getirmeleri hususunda hassas olurlar. Bu toplumlar iyiliğe, duaya ve vicdana çok önem verirler. Toplum birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve huzur ortamında yaşamaya devam eder. Manevi değerler bakımından yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma ve paylaşma gibi değerler yaşanır ve her zaman ön planda tutulur.

Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap:

Hz. Cafer‘in bu sözlerini dikkate aldığımız zaman İslamiyet‘ten önce Arap yarımadasının sosyal durumunun çok geri, cahiliye adetlerinin yaşandığı , vahşet ve insanlıktan uzak bir yaşam sürdüklerini söyleyebiliriz.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı
1) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız.
Cevap:

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda cahiliye dönemi vardı. İnsanların sosyal ve hukuki hakları yoktu. İnsanlar köle ticareti ile bir mal gibi alınıp satılıyordu. Kadınlar ve çocuklar toplumda değersiz görülüyordu. Parası olan güçlü oluyordu. O dönemde yaşayan bir kişinin karşılaşması mümkün olan sorunlar, din ve inanç özgürlüğünün olmaması, köleliğin olması, sömürü düzenin olması gibi sorunlar olurdu.

2) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız.
Cevap:

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda cahiliye dönemi vardı.  Bu dönemde insanlar köle gibi kullanılmış, kadınlar ve kız çocukları değersiz olarak görülmüştür. İnsanların sosyal ve hukuki hakları görmezden gelinerek zulüm ve savaşlar hakim olmuştur. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin oluşturulamamasının sebebi toplumda sınıf ayrılıklarının olması, köle ve tüccar sömürüsü düzeninin olması, kadın ve çocukların önemsiz sayılması şeklindedir.

3) İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Yazınız.
Cevap:

İslamiyet öncesinde Arap yarım adasında cahiliye dönemi yaşanmaktaydı. Bu nedenle ülke birçok konuda geri kalmıştı. Toplum geçimini genellikle ticaret ile sağlımaktaydı. Cahiliye döneminde Arap yarım adası önemli bir gelişme gösterememiştir.

Hz. Muhammed’in genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer alması onun hangi kişi özelliğini gösterir? Yazınız.
Cevap:

Peygamber Efendimiz’in haksızlıklara karşı gelen, dürüst, adil, eşitlikten yana olan, cesur olma gibi özellikleri onun genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer almasını sağlamıştır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı
Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Ona “Emin” unvanının verilmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap:

Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak çevresi tarafından tanınmıştır. Her konuda güvenilir ve doğru sözlü olduğu için halk Hz. Muhammed‘e ‘Emin’ yani güvenilir kişi unvanı verilmiştir.

Hz. Muhammed’e inen ilk ayetin “oku” diye başlaması İslam dininin hangi özelliğini gösterir? Tartışınız.
Cevap:

Bu inen ayet İslam dininin eğitime, bilgiye ve akla verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı
1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?
Cevap:

Bu sözleşmenin amaçları şunlar olabilir: 

 • Medine’de birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlamak.
 • Barışı orada hakim kılmak.
 • Herkes için inanç özgürlüğü sağlamak.
 • Toplumda huzur ve barışı oluşturmak.
2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.
Cevap:

Bu sözleşme insan hakları açısından çok önemlidir. İnanç özgürlüğü olduğu zaman barış ve huzur daha kalıcı olur.

3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir?
Cevap:

Hz. Muhammed’in adil, güvenilir ve dürüst olma özellikleri onun hakem olarak seçilmesinde etkili olmuştur.

Bu bilgilere göre Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları nelerdir? Tartışınız
Cevap:

Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları şu şekildedir:

 • Cami,
 • Eğitim yuvası,
 • Kimsesizlere yardım evi.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı
Esirlerin okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları Hz. Muhammed’in neye önem verdiğini gösterir? Tartışınız.
Cevap:

Peygamber Efendimiz’in eğitime ve bilgiye önem verdiğini gösterir.

Hz. Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra şehirde genel af ilan etmiştir. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Bu durumun sonucu insanların  düşmanlıkları bırakması ve kaynaşması açısından çok önemli olmuştur. İslam dinine geçmede önemli ve etkili olmuştur.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı
Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde insanlığa verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası yaşantısıyla karşılaştırarak yazınız.
Cevap:

Cahiliye döneminde kadınların hiçbir hakkı olmamıştı. Veda hutbesinde ise kadınlara bazı haklar verilmiştir.

Cahiliye döneminde ırkçılık vardı. Veda hutbesinde ise insanların renklerinden dolayı ayrım yapılamayacağını ve herkesin eşit olduğu bildirilmiştir. Mal ve can güvenliğinin önemine dair vurgu yapılmıştır.

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin hangi özelliklerini gösterir? Tartışınız.
Cevap:

Peygamber Efendimiz’in o şekilde seslenmesi Veda hutbesinin evrenselliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu mesaj sadece Arap yarımadasına değil tüm dünyaya verilmiştir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı
Aşağıdaki ifadelerin hangi halife dönemine ait olduğunu örnekteki gibi uygun kutucuklara yazınız.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı
Aşağıdaki kronoloji çizgisinde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı
Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’nda İslamiyet’ten önceki durum ile İslamiyet’in doğuşu sonrasında meydana gelen değişiklikler verilmiştir. Bunları örnekteki gibi eşleştiriniz.

 

A. Putlara taparlardı.
B. Güçlüler zayıfları ezerdi.
C. Kadına önem verilmezdi.
D. Okuma yazma yaygın değildi.
E. Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı.
F. Araplar arasında siyasi birlik yoktu.

Cevap:

 • C – Cinsiyet alanındaki haksızlıklara son verildi. 
 • D – Eğitim alanında gelişmeler sağlandı. 
 • B – Adalete önem verilmeye başlandı. 
 • F – Araplar bir devletin bayrağı altinda toplandı. 
 • E – Toplumsal birlik, huzur ve güven sağlandı. 
 • A – Allah’ın birliği inancı hâkim oldu.
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı
Aşağıdaki soruların cevaplarını bularak cevapların üzerini çiziniz.
Cevap:

1) Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı son savunma savaşıdır. (Hendek)
2) Müslümanların siyasi olarak güçlenmesine ortam hazırlayan gelişmedir.(Göç anlamına gelir.) (Hicret)
3) Peygamberimizin babasının adıdır. (Abdullah)
4) Sonucunda esirlerin on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldığı savaştır. (Bedir)
5) Müslümanların hukuken tanınmasını sağlayan antlaşmadır. (Hudeybiye)
6) Peygamberimizin Veda Haccı’nda okuduğu hutbenin adıdır. (Veda Hutbesi)
7) Dört halifeden sonuncusudur. (Hz. Ali)
8) Dört halife sonrasında başlayan yeni dönemdir. (Emevi)
9) Müslüman olan ilk kadındır. (Hz. Hatice)

10) İlk ayetin indiği mağaranın adıdır. (Hira)

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir