7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları Sayfa 147, 148, 149 Cevapları

Zaman İçinde Bilim Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 147 Cevabı 

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

(D) 1. Bilginin korunması ve aktarılmasında yazıdan önce resimler kullanılıyordu.
(Y) 2. Mısırlılar parşömen denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.
(D) 3. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim süreklidir.
(Y) 4. Fârâbi, İslam dünyasına “0” rakamını tanıtan bilgindir.
(D) 5. Piri Reis, fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
(Y) 6. 15-20. yüzyıllarda Avrupa’daki gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasını sağlamıştır.
(D) 7. Buhar makinesinin icadı coğrafi keşiflere neden oldu.
(Y) 8. el-Harezmî gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini gözlemlemiştir.
(D) 9. Ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Cevap:

Ali Kuşçu, Bruno, tren, matbaa, Nizamiye Medreseleri, telgraf, çivi yazısı, Galilei, Cihannüma

10. Sümerler kil tabletler üzerine Çivi Yazısı ile yazı yazmışlardır.
11. Çinlilerin icat ettiği matbu bilginin yaygınlaşmasını ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
12. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medreseleri adı verilen okullar açıldı.
13. Astronomi ve matematikle uğraşan Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde medresede görevlendirildi.
14. Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop yapan Galilei Ay’ın yüzeyini inceledi.
15. Buhar makinesi sayesinde tren kara yolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı.
16. Samuel Morse’un geliştirdiği telgraf iletişim alanında büyük gelişmelerin öncüsü oldu.
17. Düşüncelerinden dolayı yargılanan bilim insanlarından Bruno ölüm cezası ile cezalandırıldı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 148 Cevabı 

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

18. I. grup 

a. Edison

b. Copernicus

c. ibn-i Fırnas

ç. el-Harezmî

d. İbn-i Sînâ

e. İbn-i Heysem

f. el-Cezerî

g. el-Hâzinî

h. Piri Reis

ı. John Logie Baird

i. Richard Trevithick

Cevap:

II. grup

1. (g) Hassas terazi
2. (d) Mikropların varlığı
3. (ı) Televizyon
4. (f) Otomatik makineler
5. (ç) “0” rakamı
6. () Röntgen cihazı
7. (a) Fonograf
8. (b) Güneş merkezli sistem
9. (e) Karardık oda
10. (i) Buharlı lokomotif
11. (h) Dünya haritası
12. (c) Planör

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

19. I. Mısırlılar bir çeşit resim yazısı kullandılar.

II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe icat ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üzerine yazdılar.

Yukarıda yazının gelişimi ile ilgili karışık olarak verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I-III-II-IV

B) IV-II-III-I

C) IV-I-II-III

D) III-IV-I-II

Cevap: C

20. Orta Çağ’da Türk-Islam medeniyetinde bilimsel gelişmeler büyük hız kazandı. Bilimsel gelişmelerin öncülüğünü Abbasiler yaptı. Abbasi halifeleri bilgin, şair, sanatçı ve yazarları himaye ettiler. Darü’l-Hikme adıyla akademinin kurulmasını sağladılar. Burada yabancı dillerden eserler tercüme edildi. Gözlemevleri, hastaneler, kütüphaneler açddı. ibn-i Sînâ, Biruni gibi bilginlerin eserleri uzun yıllar Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Orta Çağ’da Türk-Islam medeniyeti bilim alanında Avrupa’dan ileridir.
B) Türk-Islam medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.
C) Yöneticiler bilimin gelişmesini desteklemişlerdir.
D) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarını takip etmişlerdir.

Cevap: B

21. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının ve geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Yeni düşüncelerin yayılmasını sağladı.
B) Bilimsel birikim geniş kitlelere yayıldı.
C) Okuma yazma öğrenen insan sayısı arttı.
D) El yazma eser üretimi yaygınlaştı.

Cevap: D

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 149 Cevabı 

22. I. Matbaanın icadı
II. Kütle Çekim Kanunu’nun keşfi
III. Buhar makinesinin icadı
IV. Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatı

Yukarıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi 20. yüzyılda uzay alanındaki çalışmalara doğrudan katkı yapmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

Cevap: B

23. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde özgür bir düşünce ortamı olduğunu göstermektedir?

A) Farklı dinden bilginlerin din değiştirmeye zorlanmadan çalışması
B) Yabancı dillerden Arapçaya tercümeler yapılması
C) Çok sayıda kitabın yer aldığı Darü’l-Hikme’nin açılması
D) Darü’l-Hikme’de her bilim dalı için ayrı bölümün olması

Cevap: A

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntem ve araçların kullanılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap:

Günümüzde bilgi en değerli şeydir. Bilgiye sahip olan bir kişi her şeye sahip olur. Bundan dolayı her geçen gün bilginin korunması ve saklanması için daha farklı, yeni teknikler ve buluşlar yapılmaktadır.

25. Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.

Cevap:

Örneğin ; bilgiler eskiden kitaplarda saklanırken günümüzde ise harici harddisklerde veya bilgisayarlarda saklanmaktadır.

26. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?

Cevap:

Müslüman ve Türklerin başarıları sadece askeri ve siyasi alanlarda olmamıştır. Onlar sağladıkları güç devletlerle güvenliklerini temin etmiş, edebiyat sanat ve bilim gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla batı Rönesansını ve gelişiminin temelini oluşturmuşlardır. Selçuklu Devleti’nin kurduğu Nizamiye Medresesi çok ünlü olmuştur. Ayrıca Yunan ve Helen medeniyeti eserleri Türk İslam Bilginleri tarafından çevrilmiş, öğrenilmiş ve yorumlanmıştır. Haçlı seferleri ile Avrupalılar unuttukları Helen ve Yunan felsefesi ile tekrar tanışmışlardır. Farabi, Biruni ve İbni Sina gibi bilim insanları bütün dünya tarafından tanınmıştır.

27. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına etkileri nelerdir?

Cevap:

7. yüzyılda Almanya’da başlayan Reform Hareketi tüm Avrupa’da yayılarak eğitimde kilise hakimiyetine son vermiştir. Bu şekilde olunca düşünceyi ve gelişmeyi etkileyen tüm dini etkiler ortadan kalkmıştır. Aydınlanma çağı ile birlikte akla dayanan düşünce sistemi Avrupa’da egemen olmuştur. Bu dönemde özellikle doğa bilimleri hızlı bir gelişme gösterdi. Bu gelişmeler teknik alanda da çok büyük ilerlemelere yol açmıştır. 8. yüzyılın sonlarında buharlı motorun icadı ile birlikte üretimde kol gücünden makine gücüne geçilmiştir. Bununla beraber üretim de hızla artmıştır. Yaşanan bu gelişmeler günümüz bilim ve teknolojisinin temelini oluşturmuştur.

28. Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki gelişmelerin etkisini açıklayınız.

Cevap:

Avrupa’da yaşanan Reform ve Rönesans hareketleri ile birlikte özgür düşünceye çok önem verilmiştir. Bu sayede bilim gelişmiş ve bilim geliştikçe de demokrasiye, insan düşüncesine, hak ve hukuka verilen önem de artmıştır.

29. Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?

Cevap:

Günümüzde bilimsel bilgiye dayanmayan herhangi bir teknolojik gelişme mümkün olmaktan çıkmışsa toplum bilimin yol göstericiliği olmadan herhangi bir toplumsal ilerlemenin gerçekleşmesi de imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı özgür düşünce bilimin ilerlemesi için gereklidir

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran medeniyet. ASURLAR
2. Mısır medeniyetinde kullanılan yazı türü. HİYEROGLİF
3. Marconi’nin icadında önemli pay sahibi olduğu buluş. RADYO
4. İslam dünyasında “ikinci öğretmen” olarak tanınan bilgin. FARABİ
5. İbn-i Haldun’un bir eseri. MUKADDİME
6. Galilei’nin düşüncelerinden dolayı yargılandığı mahkeme. ENGİZİSYON
7. Galilei ve Newton’ın geliştirdiği astronomik gözlem aracı. TELESKOP

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!