7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Toprak Ana Etkinlik Soruları Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Cevapları
 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Toprak Ana Metni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 152 Cevabı 

Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.

Cevap:

İnsan, toprağa sahip olduğu zaman onu korumak ister. Toprağın üzerinde özgür yaşar ve insani ihtiyaçlarını oradan giderir. Bu insanın vatan olarak üzerinde yaşadığı topraktır. İnsanlar özgür bir şekilde vatan toprağı üzerinde yaşarlar. Bağımsızlığımızı devlet sağlar. Devlet güvencesi ile toprağı işler. İnsan – toprak – vatan-devlet ilişkisi tam olarak bu şekilde oluşmaktadır.

Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur?

Cevap:

Topraktan şiire Aşık Veysel. “Toprak insanın hakkını yemez,” demiştir bir soru üzerine. “Toprak tabiatlı insan azdır,” diye devamını getirmişti. Bu şiirde de kara toprağın insanın yoldaşı olduğu söylenir. Toprak insana yaşaması için her şeyi verir. Gıda, giyecek ve yer gibi.

Âşık Veysel toprağı neden sadık yâr olarak adlandırmıştır?

Cevap:

Çünkü toprak hiç bir zaman insana ihanet etmez. Toprağa iyi iyi bakılırsa insanların dostu olmaya devam edecek her zaman sadık bir dost olarak kalacaktır.

Âşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap:

Bir çekirdek verdiğin zaman sana geriye dört bostan verir. İnsana türlü türlü meyveler yedirir, tepelerinde gezdirir. Koyun, kuzu ve süt verir. Çünkü toprak insan için her zaman sadık bir yar gibidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı  Ekoyay Yayınları Sayfa 153 Cevabı 

Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap:

Ekonomik kazanç elde edildiği zaman refah seviyesi yükselir. Paranın olması imkanların artmasına neden olduğu için imkanlar arttıkça ihtiyaçlar da karşılanır. İhtiyaçlar karşılandıkça da muhtaç ve mağdur olma durumu yaşanmaz. Bu şekilde insanlar mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam ederler. Sağlık, eğitim, ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilirler. Refah içinde yaşamak için eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması gerekir

Metni okuyunuz. Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.

Büyük Hun Devleti’nin komşusu olan Tunguzlar, bu devletin hükümdarı Mete’den bazı isteklerde bulundular. Mete bu istekleri yerine getirdi. Mete’nin gittikçe kuvvetlendiğini gören Tunguzlar ondan sınırdaki çorak ve işe yaramaz bir küçük toprak parçasını istediler. Mete, bu istek karşısında “Toprak devletin malıdır. Devleti başkasına kim verebilir?” demiştir.
Bahattin ÖgeL, Türk Kültürünün Gelişim Çağlan 11, s. 28 (Düzenlenmiştir.)

Cevap:

Bu yazı  Büyük Hun Devletinde toprağa verilen  önemi göstermektedir. Hunlardan ne isterseniz isteyin vermeye ve paylaşmaya hazırdırlar. Fakat onlardan topraklarını istediğiniz zaman bunu canınızla öderseniz mesajı yer almaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı  Ekoyay Yayınları Sayfa 154 Cevabı 

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.

Cevap:

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması stokçuluk, kıtlık, karaborsacılık, fahiş fiyatla ürün satma, enflasyon, ekonomik kriz gibi problemlerin oluşmasına sebep olur. Bu da istenmeyen ve olumsuz olan bir durumdur. Bu durum aynı zamanda sömürü düzeninin oluşması anlamına gelir. Emeğin sömürülmesi her zaman tehlikeli olduğu için buna karşı gelinmeli ve adaletin sağlanması gerekir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Cevap:

Tımar ile derebeylik arasında çok büyük farklılıklar vardır. Feodaller toprağın gelirini almakla beraber idari, hukuki ve mali bağımsızlığa sahipti. Ayrıca kralın bunları azletme yetkisi yoktur. Bunun yanısıra bulundukları yerde halkı kendi malları olarak görürlerdi. Tımar sisteminde ise tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı durumunda olur. Elindeki arazinin değil, belli vazifeleri yerine getirmek karşılığında buralardan elde edilen ürünün devlet adına topladığı verginin sahibiydi. Tımar sahibi, kanunlara ve devlet düzenine uymadığı takdirde arazisi alınır, yetkileri de devletin belirlediği kanunlar çerçevesinde sınırlandırılırdı.

B. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan “Toprakla ilgili kavram ve sözcükler” kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.

Cevap:

1. tarım

2. yaşam

3. ev

4. beslenme

5. millet-devlet

6. bağımsızlık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime yönelik olarak çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekler teşvik paketleri adı altında halka ulaştırılmaktadır. Üreticiye verilen destek her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun sebebi üretimin istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi, ekili alanların arttırılması, tarımın canlandırılması ve tarımda istihdamın artmasıdır. Devletin teşvik vermesi hemen her çiftçi için geçerli olarak toprağın bakımı, verimliliği, hasadın artması, ürün verimliliği ve kalitesinin artmasına yöneliktir. Bu şekilde ekonomik kalkınma ve gelişme sağlanmak istenmektedir. Ekonomik kalkınma tarımda ihracatın artması ile mümkün olabilir. Bunun için de teşvik şarttır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap:

Toprak Mahsulleri Ofisi: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın birçok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmıştır.Tarımsal üretimin hızlı bir şekilde artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde artmıştır. Buğday stoklarında yaşanan bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan kaynaklanan büyük krizlere sebep olmuştur. Özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye başlamıştır. Bu gelişme üzerine hükümet 10.07.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan 11/6/1933 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi verilmiştir. Ziraat Bankası 1932/1933 yılları arasında çoğu Orta Anadolu’da olmak üzere çeşitli alım merkezleri açmıştır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur” denilmiştir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin veya kredili olarak çiftçilere verebilecek ve gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR): Türkiye’nin tarım politikasına uygun şekilde çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlardır. Kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

B. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Cevap:

Üretimde Yönetimde
Geçmişte Geçmişte daha fazla toprağa bağımlılık vardı. Tımar sistemi vardı. Devlet tımar karşılığı toprakları bazı kimselere verirdi.
Günümüzde Günümüzde tarım ülkemizde önemli bir faaliyet koludur. Günümüzde Ziraat Bankası TMO Tarım kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlarla tarım desteklenmektedir.
Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!