7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Değişen Dünya’da Değişen Osmanlı Etkinlik Soruları ve Cevapları
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı
Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap
 • Ekonominin zayıf olması
 • Teknolojide geri kalması
 • Eğitimin gelişmemesi
 • Yönetimin zayıf olması
 • Bilimsel çalışmaların yetersiz olması
Aşağıda Koçi Bey’in risalesinde yer alan bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu boşluklara yazınız.

Cevap:  Sırasıyla şöyle;

 • Siyasi
 • Ekonomi
 • Eğitim ve Liyakat

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.
Cevap

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri hazırladıkları raporda Avrupa’nın

 • Bilim
 • Kültür
 • Sanat
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Askeri alandaki gelişimlerden bahsetmişlerdir.
İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.
Cevap

Bilginin daha çok kişiye ve daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamış, kütüphane ve kitap sayısında artma olmuş  ayrıca sanat ve eğitimde gelişim sağlanmıştır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı
Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap:
 • İlk matbaa kuruldu = Eğitim ve kültür
 • Çini fabrika kuruldu = Ekonomi
 • İtfaiye teşkilatı kuruldu = Sosyal güvenlik
 • İlk kez çiçek aşısı uygulandı = Sağlık
 • Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı = Ekonomik ve sosyal
Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.
Cevap:

Yabancı uzmanlardan yararlanmasının temel sebebi başarılarının sırrını öğrenmek, kullandıkları teknoloji, yöntem ve eğitimden faydalanıp ayak uydurmaya çalışmaktır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.
Cevap

Avrupa ülkelerinin başkentlerine elçiler gönderip durumu rapor etmelerini istemiştir.

III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.
Cevap:  

III. Selim’in Avrupa’da daimi elçilikler açmasının temel sebepleri

 • Gelişimleri yakından takip etmek
 • Düzenlerini öğrenmek
 • Gelişim kaydedecek bilgileri alıp kendi devletinde uygulamaktı.
Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.
Cevap
 • Eğitim
 • Bilim
 • Sanat
 • Kültürel alanda gelişim göstermiştir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı
Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap:

Asker maliyetinin azalması sonucunda askerlerin yönetime karşı gelmesini önlemek için bu alanda yenilikler yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:

Batı dillerinde yazılmış eserler Türkçe diline çevrilmiştir.

(Batı düşüncesinin ülkeye girmesi hızlanmıştır.)

II. Mahmud Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmıştır.

(Askeri alanda yeni bir oluşuma gidilmiştir.)

Sultan II. Mahmud zamanında klasik eğitim icra eden okulların dışında Avrupa tarzı yeni okullar açılmıştır.

(Eğitimde yeni gelişmelere neden olmuştur.)

Yerli malı kullanılması konusu talep edilmiştir.

(Ekonomide ilerleme kaydedilmeye   çalışılmıştır.)

Sultan II. Mahmud zamanında yerli tüccarların yabancı tüccarlara karşı rekabet edebilmesi için gümrük vergileri indirilmiştir.

(Ekonomide canlılık oluşturulmuştur.)

III. Selim Dönemi’nde Nizam-ı Cedid adında  yenilikler yapılmıştır.

(Sosyal hayat yeniden düzenlenmiştir.)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı
Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.
Cevap:
 • Eğitim
 • Bilim
 • Sanat
 • Sosyal
 • Fikir
 • Teknoloji alanında fayda sağlamıştır.
Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla (toplumsal, ekonomik, hukuki vb.) ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:
 • Herkesin mal, can, ırz namus ve hürriyetine saygı duyulması = Toplumsal
 • Herkesin kanun önünde eşit olması = Toplumsal ve Hukuksal
 • Herkesin gelirine göre vergi ödemesi = Toplumsal, Hukuksal ve Ekonomik
 • Askerlik işlerinin belli esaslara dayanması = Toplumsal ve Hukuksal
 • Özel mülkiyet hakkı verilmesi = Toplumsal ve Hukuksal
 • Açık mahkemede ve eşit şartlarda yargılanmak = Toplumsal ve Hukuksal
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı
Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?
Cevap

Haberleşme daha hızlı olmuş, işler daha erken yerine getirilmiş olup iletişimde kolaylık sağlanmıştır.

Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?
Cevap
 • İşler daha hızlı bir şekilde yerine getirilmiş oldu
 • Ulaşım kolaylaştı
 • Nakliyat imkanı dahada kolaylaştı
 • Seyahat etme kolaylaşmış oldu.
Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.
Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?
Cevap: 

Seyahat etme imkanı kolaylaşmış, iş imkanlarında artış olmuş, taşıma ve nakliyat imkanları artış olup ticaret gelişmiştir.

Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?
Cevap:

Demir yolu ve deniz yolunu kullanırdım. Nedeni ise; istenilen yere daha erken gitmek, nakliyatta sıkıntı çekmemek.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi Sizde doldurunuz.
Cevap
 • İlk kez Avrupa’nın örnek alındığı dönem: Lale Devri
 • Padişah: 3. Ahmet
 • Sadrazam: Damat İbrahim Paşa
 • İncelemeler yapması için Avrupa’ya gönderilen elçi Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Eseri: Seferatname
 • Bu dönemin yenilikleri: Matbaa, Kumaş ve kağıt fabrikaları
 • Matbaayı kuran kişiler: İbrahim Müteferrika, Said Efendi
 • Matbaanın toplumsal ve ekonomik etkiler: Kitap fiyatlarının ucuzlaması,bilginin herkese ulaşması,eğitimde yeniliklere neden olması.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı
XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz. (Sosyal – Eğitim ve Kültür – Ekonomi)
Cevap:
 • Duyun-u Umumiye idaresi kuruldu ( Ekonomi )
 • Posta Nezareti kuruldu ( Sosyal, Eğitim ve kültür )
 • Şirket-i Hayriye kuruldu ( Sosyal ve Ekonomik )
 • Ziraat Bankası açıldı ( Sosyal ve Ekonomik )
 • Takvim-i Vakayi adlı gazete çıkarıldı ( Sosyal, Eğitim ve Kültür )
 • Tramvay hattı kuruldu ( Sosyal, Eğitim ve Kültür )
 • İlk nüfus sayımı yapıldı ( Sosyal )
 • Dünyanın ilk metrolarından olan karaköy Taksim metrosu yapıldı, atlı ve elektrikli tramvaylar kullanıldı ( Sosyal ve Ekonomik )
 • İlk demir yolu hattı İzmir- Aydın arasında yapıldı ( Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür )
 • Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikaları ve yıldız çini fabrikaları açıldı ( Sosyal, Ekonomi, Epitim ve Kültür )
 • Modern matbaa aletleri getirildi ( Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür )
 • İzmir’e, Dolmabahçe’ye ve birçok yere saat kulesi yapıldı ( Sosyal, Eğitim ve Kültür )
Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?
Cevap:  

Bu dönemde yaşamış olsaydım

 • Avrupa ülkelerine daimi elçilikler bulundururdum
 • Teknoloji, bilimsel çalışmaları, kültür ve sanat alanında gelişim kaydetmeleri için yurt dışına öğrenci gönderirdim.
 • Deniz ve demir yolunu yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapardım.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir