8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104 Cevapları

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Soru:
a. Hangi maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır?
Cevap: 

Şu maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır:

 • Borçlar, Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer devletlerin arasında paylaştırılıp bu şekilde ödenecek.
 • Kapitülasyonlar hemen kaldırılacak.
 • Osmanlı borçları: Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır.
Soru:
b. Hangi madde ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir?
Cevap:

Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek maddesi ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir.

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Soru:
 A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkanlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine Kuvâ-yı Millîye denir.
2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.
3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkanlarıyla karşılamak için Tekalif-i Millîye Emirlerini yayınlamıştır.
4. Lozan Antlaşması’nda, Musul sorunundan dolayı Irak sınırı çözüme kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır.
5. Lozan Antlaşması’nda Düyûn-u Umûmiye Teşkilati kaldırılmış ve Osmanlı borçları, Türkiye ile son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında paylaştırılmıştır.
6. Ermenistan ile imzalanan Gümrü Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru:
I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: 
 • İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı imzalamak için bazı maddeleri hafifletme ve bunu da Londra’da yapılan bir görüşmede gözden geçirmek zorunda bırakmıştır.
 • I. İnönü Savaşı dünya basının ilgisini Türk ulusunun direnişine dair yöneltmiştir.
 • Rus Devleti ile uzun süren toplantılar bir neticeye bağlanamamış ve 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
 • Türk toplumunun Anadolu topraklarında askeri bir direniş oluşturmayacağını düşünen İtilaf Devletleri bu durumu tekrar gözden geçirmek zorunda kalmıştır.
Soru:
Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap:

Sakarya Savaşı’nın sonuçları şu şekildedir:

 • Türkler en büyük kaybı bu savaşta yaşamıştır.
 • Türkiye ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
 • Savaşla birlikte İtalyanlar Anadoluyu terk etmiştir.
 • Sakarya Savaşı, Milli Mücadele süresince Türklerin son savunma savaşı olmuştur.
 • Bu savaşın sonunda Türkler galip olmuş ve büyük bir zafer kazanmıştır.
 • Sakarya Savaşı’nın ardından Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verilmiştir.
Soru:
Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

Kuva-yı Milliye Birlikleri’nin kaldırılma gerekçeleri şu şekildedir:

 • Bazı suçlu insanları yargısız infaz etmeye çalışmaları,
 • Düzenli ordunun kurulması,
 • Muharebelerin başarısız olması,
 • Hiçbir otorite kabul etmemeleri,
 • Disiplinli ve düzenli bir ordu olmadığı için yetersiz kalmaları,
 • İşgalleri tamamıyla durduramamış olmaları.
Soru:
İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?
Cevap:

İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamadaki asıl amaçları Sevr Antlaşması’nın maddelerini hafifleterek Türk komisyonuna bu maddeleri kabul ettirmek istemeleridir. Bu şekilde savaş meydanında yapamadıklarını masa başında oturup yapmak istemişlerdir. Fakat İtilaf Devletleri bütün bu girişimlere rağmen istediklerini tam anlamı ile elde edememiştir. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları II. Dünya Savaşı’nın sebepleri olmuştur.

Soru:
Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?
Cevap:

Lozan Antlaşması’nda boğazların yönetimi şu şekilde karara bağlanmıştır:

 • Boğazlar askerlerden arındırılmış,
 • Ticaret gemileri serbest bir hale getirilmiş,
 • Boğazlar belli olan bir komisyona verilmiş,
 • Savaş gemileri sınırlandırılmış,
 • Müdahale hakkı Milletler Cemiyeti’ne verilmiş.

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Soru: Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin askerî safhasındaki faaliyetlerini açıklarken aşağıdaki unvan veya sıfatlardan hangisini kullanamayız?
A) Gazi Mustafa Kemal
B) TBMM Başkanı Mustafa Kemal
C) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal
D) Başkomutan Mustafa Kemal

Cevap: C ) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal

Soru: 2

I. Yunan ordusu İnönü mevkisinde durduruldu.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı silah zoruyla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
III. …?…
IV. TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındı.
Yukarıdaki gelişmeler neden-sonuç ilişkisi içinde düşünüldüğünde soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Lozan Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Cevap: B ) Londra Konferansı

Soru: 3

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belge aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Cevap: D ) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Soru: 4

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışması engellenmiştir?
A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılması
D) Yunanistan’ın savaş tazminati olarak Kara- ağaç’ı Türkiye’ye bırakması

Cevap: A ) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması

Soru: 5

İtilaf Devletleri Millî Mücadele yıllarında düzenlenen uluslararası konferanslarda Türk tarafını bölmeyi düşünmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması

Cevap: A ) Saltanatın kaldırılması

Soru: 6

Lozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini geçersiz kılmıştir?
A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

Cevap: D ) Sevr Antlaşması

Soru: 7

I. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da hangilerinde ordumuzun başında Mustafa Kemal Paşa vardır?
A) Yalnız III

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

Cevap: B ) II ve III

Soru: 8

I. Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin güç ve etkinliğinin arttığının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) I, II, III

C) I ve II

D) II ve III

Cevap: C ) I ve II

Soru: 9 

Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye’nin gelecekteki eğitim politikalarını belirlemek için toplanan kongrenin adı aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Maarif Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) İktisat Kongresi

Cevap: A ) Maarif Kongresi

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.

1. Bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış ve bölgedeki askerî birliklerin bir kısmı Bati Cephesi’ne kaydırılmıştır.

Cevap: Gümrü Antlaşması,

2. Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır.

Cevap: Londra Konferansı ,

3. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Misakımillî’yi tanıdığını beyan etmiştir.

Cevap: Moskova Antlaşması,

4. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı son şeklini almıştır.

Cevap: Kars Antlaşması,

5. İlk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma, ile güney bölgeleri büyük oranda düşman işgalden temizlenmiştir.

Cevap: Ankara Antlaşması,

6. Bu antlaşma ile Millî Mücadele’nin askerî safhası sona ermiştir.

Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması,

7. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalar içinde en uzun ömürlü olanıdır. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyetimin varlığı yabancı devletler tarafından resmen kabul edilmiştir.

Cevap: Lozan Antlaşması

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir