8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 112-114-116 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 112 Cevabı

Laiklik kelimesinin anlamını araştırınız. Atatürk’ün laiklik ile ilgili söylediği sözleri bularak inceleyiniz.

Cevap:

Laiklik, laik olma durumu, laik düzeni öngören ve savunan düşünce biçimi anlamına gelir. Atatürk’ün laiklik ile ilgili sözlerine şu şekildedir:

Laik hükumet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz.

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.

Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin saçtığı ışık karşısında filan veya falan şeyhin irşadıyla maddi ve manevi saadet arayacak kadar ilkel insanların medeni Türk toplumunda var olabileceğini asla kabul etmiyorum.

 

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 114 Cevabı

Laikliğin aşağıda verilen aşamalarını inceleyiniz.

Tarih Olay
1 Kasım 1922
Saltanatın kaldırılması
3 Mart 1924
Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılması
3 Mart 1924
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
11 Mart 1924
Medreselerin kapatılması
30 Kasım 1925
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
17 Şubat 1926
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
10 Nisan 1928
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Devletin dini Islâm’dır.” ifadesinin kaldırılması
10 Nisan 1928
Milletvekillerinin “Vallahi, Billahi” diye başlayan ant içme şeklinin değiştirilmesi
5 Şubat 1937
Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?

Cevap:

Laiklik ile birlikte Türk halkının artık şeriat ile değil anayasa ile yönetilmesinin önü açılmıştır. Böylece halkın masum dini duygularının sömürülmesinin önüne geçilmiştir.

Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.

Cevap:

1921 Anayasası’nda and içme yoktu. 36 sene yürürlükte kalarak Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü anayasası olan 1924 Anayasası’ndaki bu and metni, 10 Nisan 1928’de bir kelimeden ibaret çok büyük bir değişiklik geçirdi. Bu anayasanın içinden “vallahi” kelimesi çıkarıldı.

1982 anayasasında ise and şu şekildedir:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Islahat, yenilik, düzenleme ve inkılap kelimelerinin anlamlarını araştırınız.

Cevap:

Islahat: İyi bir hale getirme, iyileştirme, düzelme yani reform gibi anlamlara gelir.

Yenilik: Eskimiş, yetersiz olan veya  zararlı sayılan şeyleri yeni, yeterli veya yararlı şeylerle değiştirme, yenileştirme veya yenileşme anlamına gelir.

İnkılap: Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi veya yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi veya belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik anlamına gelir.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 116 Cevabı

Saltanat yönetimi (monarşi) ile millî egemenlik kavramları arasındaki farkları araştırınız.

Cevap:

Saltanat yönetimi, mutlak idare şekli açısından  monarşiye benzemektedir. Monarşi, devlet yönetiminde tek kişinin hakimiyet kurması anlamına gelmektedir.

Milli egemenlik ise monarşideki tek kişinin egemenliği yerine halkın iradesinin egemenliği anlamına gelir. Saltanat yönetimi ile milli egemenlik kavramları arasında egemenlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık bir kişinin yerine milletin devlet yönetiminde söz sahibi olarak etkin bir şekilde rol oynaması anlamına gelmektedir. Bu sebeple günümüz modern ve çağdaş dünyasında milli egemenliğe dayanan yönetim biçimleri cumhuriyet gibi yönetim biçimleri tercih edilmektedir.

Saltanat kaldırıldığı hâlde halifeliğin kaldırılmamasının nedeni sizce nedir?

Cevap:

Çünkü henüz halifeliğin kaldırılması için ortam uygun değildi. O dönemlerde dinsel bağlar çok daha önemliydi. Halifelik tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmemek için hemen kaldırılmamıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.